Offentlig upphandling

Målet är att rätt leverantör ska vinna affären. Men anbudsprövningar och utvärderingar blir inte alltid rätt. Förfrågningsunderlag kan behöva tolkas, utvärderingsmodeller analyseras och kommande kontraktsåtaganden specificeras. Här kommer Walthons specialistkompetens inom entreprenadjuridik, tvistelösning och kommersiell avtalsrätt väl till pass. Våra specialister inom offentlig upphandling har lång erfarenhet av rådgivning inom det komplexa rättsområdet. Vi biträder anbudsgivare, entreprenörer och leverantörer med anbudsstöd och rådgivning under upphandlingsfasens alla delar, med specialisering på upphandlingsrätten sedd ur leverantörsperspektivet. Juristerna i vår upphandlingsgrupp är även flitigt anlitade som ombud för byråns klienter i överprövningsprocesser inför förvaltningsdomstol, samt i skadeståndsprocesser i allmän domstol.
Kontakta gärna: Madeleine Sifvert och Hanna Adlén.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.